1/ Ông Phạm Ngọc Hổ, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng.

2/ Ông Nguyễn Đình Hảo, PBT chi bộ, PHT.