1/ Ông Võ Tiến, CT CĐCS. 

2/ Bà Võ Thị Hiệp, PCT CĐCS.

3/ Bà Đặng Thị Xanh, Ủy viên.

4/ Bà Trần Thị Cảnh, Ủy viên.

5/ Bà Nguyễn Thị Phương Trang, Ủy viên.