1/ Bà Hồ Thị Hữu, PBT liên chi đoàn trường;  

2/ Bà Đặng Thị Xanh, TPT Đội;