1/ Ông Đỗ Ngọc Minh, Tổ trưởng; 

2/ Bà Bùi Thị Thanh Thủy, Tổ phó. 

Cùng 21 thành viên.