1/ Bà Huỳnh Thị Lê, Tổ trưởng.  

2/ Bà Lê Thị Thu Thọ, kế toán, ủy viên.   

3/ Bà Phùng Thị Tín, thư viện ủy viên.