Tải dưới đây 

Ôn tap toan 7 ky II.pdf;

KTRA VĂN 7 T 42.pdf

Kiểm tra 1 tiết sử 7 kì 1.pdf

ÔN TẬP MÔN GDCD 7 BÀI 12 VÀ BÀI 13.pdf

Đề KT 1 tiết Sinh 7hkI.pdf

Ôn tập chương 3 Đại số 7.pdf 

ÔN TẬP LỚP HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 7 (UNIT 7).pdf 

ôn tập vật lí 7 học kì 2.pdf