Tải dưới đây đề KT HK môn MT 

1/ DE KTRA MY THUAT HKI.pdf;

2/ ĐỀ THI MY THUAT HKII.pdf.